مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۶۳۴

 

مسئول واحد:

نسترن سیدهاشمی

تلفن تماس: 3-04533252251

 

 

 

شرح وظایف

- برنامه ریزی برای برقراری سیستم استاندارد درواحد های تابعه بخش مدارک پزشکی.

۲- تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی ونظارت برنحوه صحیح عملکرد ایشان.

۳- برقراری ارتباط منظم با پزشکان، روسای بخشها وسوپروایزران.

۴- ایجاد انگیزه درپرسنل به منظور بالا بردن کیفیت کارها.

۵- کنترل پاسخگویی به مکاتبات اداری وپاراف نامه ها.

۶- برنامه ریزی برای ایجاد بایگانی استانداردجهت پاسخگویی سریع به ارباب رجوع.

۷- ارائه گزارشهای منظم ازفعالیت واحد های تابعه مدارک پزشکی به ریاست و مدیریت بیمارستان.

۸- تشکیل ماهیانه کمیته مدارک پزشکی وحضور درجلسات و کمیته های بیمارستانی.

۹- سعی در بکارگیری واستفاده از تکنولوژیهای جدید دربخش مدارک پزشکی.

۱۰- رعایت کلیه مقررات و قوانین کار درتنظیم برنامه وشیفت کاری پرسنل.

۱۱- تقسیم کار بین کارکنان با توجه به پست سازمانی و کنترل امورمحوله به کارکنان.

۱۲- ارزیابی مستمر عملکرد بخش وپیگیری جهت رفع نقایص واحدهای تابعه.

۱۳- ارزیابی ماهیانه کارکنان ازلحاظ کاری واخلاقی وآگاه کردن آنها ازموارد اخذ وکسر کارانه وتشویق، تنبیه وارائه رهنمودهای لازم.

۱۴- ایجاد سیستم تشویق و تنبیه مناسب برای ایجاد انگیزه و روحیه همکاری بین همکاران.

۱۵- تعیین شرح وظایف وحدود اختیارات منشی بخشها ونظارت بر عملکرد آنها.

۱۷- آموزش پرسنل تحت سرپرستی وانجام نیاز سنجی آموزشی با توجه به دستورالعمل‌های مربوطه.

 

18-بررسی کمی پرونده های پزشکی پس از ترخیص و ارایه بازخورد نقایص پرونده ها به مسئولین مربوطه

19-پایش پرونده های موچود در بایگانی و پیگیری پرونده ای مفقودی و نهایتا اغلام لیست  پرونده های مفقودی در کمیته مدارک پزشکی به مدیریت مرکز

20-تعیین تکلیف و جمع بندی لیست پرونده های فرار و ارایه در کمیته مدارک پزشکی بصورت 3 ماهه.

21-حل نقایص مربوط به مدارک بیمه ای و معرفی نامه های سازمانهای بیمه گر جهت جلوگیری از کسورات پرونده ها

22-ابلاغ دستور العمل ها و قوانین جدید بیمه ای جهت رعایت پرسنل پذیرش و نظارت بر حسن انجام کار

23- انجام سایرامور محوله که ازسوی ریاست بیمارستان ابلاغ می‌شود

24-ردیابی و پیگیری بیماران پذیرش شده بدون بیمه و بدون کد ملی جهت تگمیل اطلاعات و تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتن بیماران تا زمان ترخیص.

25-نظارت بر ارایه آمار ماهانه مربوط به استخراج شاخص های آماری ،آمار خودکشی ،مسمومیت دارویی و کنترل صحت آنها.

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۲