بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۵۹۶

مسئول واحد:

مهندس عاطفه ثناجو

پست سازمانی:

مهندسی بهداشت حرفه ای

 

 

شرح وظایف مهندس بهداشت  حرفه ای

1 -شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار، نظارت بر نحوه اندازه گیری آن ها و ارائه اقدامات کنترلی برای مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی

2 -ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شغلی و تحلیل نتایج ارزیابی و ارائه راهکارهای کنترلی بر اساس اولویت بندی ریسک

3 -تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاری سایر اعضاء مصوب و شرکت در سایر کمیته های مرتبط(بحران و بالیا، بهداشت محیط، کنترل عفونت)

4 -بازدید بخش ها و واحدها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های بهداشت حرفه ای و اعالم کلیه ایرادات و نواقص ایمنی، حفاظتی و بهداشتی

5 -همکاری با پزشک طب کار بیمارستان جهت انجام معاینات دوره ای و تخصصی پرسنل و تشکیل پرونده بهداشتی آن ها بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های ابالغی مرکز سالمت محیط و کار

6 -اعالم موارد مشکوک بیماری های حرفه ای به مدیر بیمارستان و مراکز مربوطه

7 -ثبت، بررسی، آنالیز وگزارش دهی حوادث ناشی از کار و ارسال گزارش مربوطه به مراجع زیربط

8 -تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هر شغل و نظارت بر کیفیت، استفاده و نگهداری آن ها.

9 -اجرای برنامه های آموزشی در حوزه بهداشت حرفه ای و عوامل زیان آور محیط کار به تفکیک بخش های بیمارستان

10 -تهیه و تدوین کتابچه های ایمنی و سالمت شغلی، اطالعات ایمنی مواد شیمیایی )MSDS ،)راهنمای استفاده از وسایل حفاظت فردی، درس آموزی و پیشگیری از حوادث

11 -شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی حسب درخواست ریاست/مدیریت بیمارستان

12 -همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی و اعتباربخشی و سایر امور محوله

 

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۴۰۲