بهبود کیفیت و اعتباربخشی

تعداد بازدید:۳۶۹۹

مسئول دفتر: شهربانو علیزاده

 

خدمات این واحد:

هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل مرکز
اجرای مصوبات اداره حاکمیت بالینی معاونت درمان دانشگاه در مرکز
ارائه فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت در کل مرکز به تیم مدیریت ارشد
نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت در مرکز
ایجاد فرهنگ یادگیری به اشتراک گذاری درسهای آموخته شده
نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در مرکز
ارسال راه حل های ارائه شده در خصوص چالش های موجود در بیمارستان به اداره حاکمیت بالینی معاونت درمان دانشگاه
بازنگری و تحلیل داده های جمع آوری شده با مشارکت صاحبان فرآیند
ارائه بازدیدهای مدیریتی منظم و مستمر
برگزاری جلسات بصورت حداقل ماهانه یکبار و ثبت مستندات
ارسال گزارشات اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی به مدیریت ارشد مرکز و اداره حاکمیت بالینی معاونت درمان دانشگاه (در روز دهم پایان هر فصل)

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۴۰۰