مهندسی ساختمان

تعداد بازدید:۵۳۹

 

 

مسئول واحد:

مهندس توحید عزیززاده

پست سازمانی:

ناظر پروژه های ساختمانی

 

 

 

شرح وظایف کارشناس ناظر ساختمان:

1 .نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه در سطح استان

2 .پیگیری تهیه نقشه و مشخصات سازهای پروژههای عمرانی دانشگاه

3 .پیگیری متره و برآورد آیتمهای ساختمانی پروژههای احداثی

4 .رسیدگی صورت وضعیتهای پروژههای عمرانی تحت نظارت

5 .پیگیری و نظارت سایر امور محوله تحت نظر مسئول مربوطه

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۱