مدیریت مرکز

تعداد بازدید:۷۹۹۲

 

 

مهدی حسن زاده

 

سمت : مدیر مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

تلفن تماس: 04533231322

 

 

 

شرح وظائف

 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی .

 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال، اموال مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه.

 • برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع .

 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر واجرای نظام  تشویقی و تنبیه

 • نظارت بر حسن اجرای خط مشی مرکز  و هدایت واحدهای مختلف مرکز در راستای اهداف مصوب .

 • نیاز سنجی مرکز به لوازم پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی ( مثل : داروها ،مواد غذائی و بهداشتی )

 • پیگیری امور رفاهی کارکنان  و ساماندهی ورود و خروج ایشان و نظارت بر حسن اجرای امر .

 • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی لازم به ایشان .

 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

 • رسیدگی به شکایات احتمالی دریافتی از ارباب رجوع و بازدید از بخشهای مختلف مرکز .

 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه .

 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با  استانداردهای مصوب اعلامی .

 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس مرکز .

 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت در مرکز .

 • پیگیری مطالبات پرسنل از قبیل حقوق ، اضافه کار و کارانه.

 • ارزشیابی ادواری نیروهای تحت پوشش .

 • نظارت بر هزینه اعتبارات دریافتی .

 •  ایجاد سهولت در پذیرش بیماران.

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۲