اداره خدمات

تعداد بازدید:۵۷۵

 

مسئول واحد:

مسلم صالحپور

تلفن تماس: 04533234949

 

 

 شرح وظایف مسئول واحد:

نظارت بر امور مربوط به پیمانکاری و ساختمان و با هماهنگی ناظر طرحهای عمرانی

همکاری با تاسیسات در موارد نگهداری و ایجاد امور تاسیساتی

نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات، کمک بهیاری و بیماربر تحت سرپرستی

برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی بیمارستان

تعیین محل کار خدمتگزاران ˛ نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت آنها

پیگیری تخلیه زباله های معمولی و سوزاندن زباله های عفونی با هماهنگی بهداشت محیط

نظارت بر امور مربوط به لاندری

نظارت بر امور مربوط به پرسنل تحت سرپرستی در آشپزخانه

راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

تهیه گزارشات لازم و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

سرکشی مداوم از قسمت های مختلف بیمارستان

نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۱