آزمایشگاه

تعداد بازدید:۴۲۷۱

مسئول فنی: دکتر میرمهدی چینی فروش

رشته تخصصی: متخصص پاتولوژی

مسئول بخش: مهدی حسین پور

تعداد کارکنان: ۲۲

آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی دارای چندین بخش فعال میباشد:

۱- بیوشیمی

FBS , BS , BS 2hpp, UREA , ACID URIC , CHOL , T.G , HDL , LDL , Ca , P , Na , K , Bilirubin (T,D) , SGOT , SGPT , ALP , CPK , LDH , IRON , TIBC , Albomin , Total Protein , CSF A ,

۲- هماتولوژی

CBC , ESR , Hct , Hb , Platelet , BG-Rh , Retic , PBS , Cross Match , G6PD, Coombs (D) , PT , PTT , VBG , ABG , BT , CT ,

۳- هورمون

T3, T4, T3 UP , TSH , HBs Ag , Hbs Ab , HCV Ab , HIV Ab , FERRITIN

4- سرولوژی

Wright , Coombs Wright , 2ME, Widal , A.S.O , C.R.F , R.F

5- میکروب شناسی

B/C , S/C , U/C , CSF/C

این آزمایشگاه همچنین مجهز به دستگاه های اتوانالایزر , سل کانتر, الایزا , فلم فوتومتر و... می باشد .

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۴۰۲