مدیریت خدمات پرستاری

تعداد بازدید:۷۲۱۵

ریتا شمشیری

سمت: مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

تلفن تماس: 

‌‌‌‌‌‌33252251- داخلی 303

چارت دفتر پرستاری

اهم فعالیت های دفتر پرستاری

۱- برنامه ریزی، در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود فعالیتها در راستای برنامه های استراتژیک مرکز

۲- مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیتهای بالینی پرستاران

۳- اتخاذ روشهای مناسب وتعیین جدول مناسب زمانی برای رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده

۴- نیازسنجی آموزشی از پرسنل پرستاری و برنامه ریزی و اجرای آموزشهای موردنظر در جهت توانمند سازی پرسنل (تدوین برنامه های آموزشی و اجرای کنفرانسهای داخل بخشی وبیمارستانی، برگزاری کارگاههای آموزشی، ونیز تهیه مجموعه ها وپمفلت های آموزشی مورد نیاز)

۵- نظارت برآموزش بیماران و همراهان در رابطه با بیماری، دارو، شیرمادر توسط پرستاران مربوطه و تهیه و ارائه پمفلت های لازم آموزشی مورد نیاز

۶- برنامه ریزی های لازم جهت پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی (پرونده بهداشتی، واکسیناسیون)

۷- شرکت فعال در کمیته های داخل بیمارستانی و حرکت در جهت اهداف تعیین شده

۸- همکاری با مرکز بهداشت در جهت غربالگری تیروئید در نوزادان، مرگ و میر نوزادان و کودکان

۹- تصمیم گیری ها درمورد مرخصی، ماموریت، وانتقال کارکنان گروه پرستاری

۱۰- هماهنگی و پذیرش بیماران ازمراکز دیگر و نیز اعزام بیمارن به مراکز پیشرفته تر

۱۰- هماهنگی با گروه پزشکی جهت انجام مشاوره مددجویان

۱۱- ارزیابی های ماهانه د رجهت میزان نیل به اهداف تعیین شده با تهیه چک لیستها وارائه آن به بیماران و پرسنل

۱۲- هماهنگی های بخش درمان با سایر واحدها ازجمله پزشکی، داروخانه، پاراکلینیک

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۹