معاونت آموزشی مرکز

تعداد بازدید:۳۵۸۰

 

 

 

معاون آموزشی و مسئول توسعه آموزش بالینی

دکتر فرامرز اجری

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تخصصی :

فوق تخصص قلب کودکان

 

 

 

محل استقرار معاون آموزشی مرکز وشماره تماس:

اتاق معاون آموزشی واقع در ساختمان بوعلی _ جنب سالن کنفرانس دیالیز

شماره تماس:04533245053

آدرس الکترونیکی:  boualiamozesh1400@gmail.com

 

شرح وظایف معاون آموزشی :

  1. - نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزشی مصوب گروهها
  2. – برنامه ریزی جهت ارتقاء کمی و کیفی برنامه های آموزشی
  3. - پایش کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی گروه کودکان و مربیان آموزشی پرستاری – مامایی – علوم آزمایشگاهی – رادیولوژی و ...
  4. – نظارت بر پایش عملکرد کمی و کیفی اعضای هیئت علمی شاغل در بیمارستان و ارسال بازخورد آن به معاونت آموزشی دانشکده و دانشگاه
  5. – رسیدگی به اموز رفاهی و آموزشی فراگیران و نظرسنجی و پایش مداوم کیفیت امور رفاهی و آموزشی
  6. – پایش حضور فیزیکی اعضای هیئت علمی – مربیان و دانجویان کلیه رده ها و رشته ها
  7.  - انجام نیازسنجی از اعضای هیئت علمی و دستیاران در برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی

 

کارشناسان آموزش:

کارشناس مسئول آموزش:

منیژه عالیقدراردبیلی

کارشناس اعتباربخشی آموزش:

لیداعباسی

کارشناس آموزش و پژوهش:

حماسه صباحی

 

تلفن تماس:04533245053

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۲