داروخانه

تعداد بازدید:۴۷۱

مسئولین فنی:

دکتر موسی الرضا معماری

دکتر علیا شاکری

 

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه:

شرکت در کمیته دارو و تجهیزات پزشکی و اجرای مصوبات

تدوین دستورالعمل و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری، توزیع و مصرف و حفظ مستندات داروهای مخدر و گران قیمت

تهیه و تدوین آموزش های دارویی و دوره ای به صورت سالیانه

مدیریت و پیگیری فعال جهت تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز نمودن آن

فعال نمودن کمیته های دارو و اقتصاد دارو و تجهیزات و تجوبز منطقی دارو

نظارت بر رعایت اصول علمی در نگهداری و، توزیع و تحویل دارو و لوازم پزشکی

ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان

بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری

بازرسی‌های ادواری از انبارها، استوک بخش ها ترالی های احیا به منظور اطمینان از رعایت اصول علمی

دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها

 

مسئول داروخانه:

آرزو خوبدل

پست سازمانی: پرستار

 

شرح وظایف مسئول داروخانه:

پیش بینی و تنظیم درخواست دارو و لوازم

تحویل دارو و لوازم از شرکت ها و کنترل و چیدمان صحیح آن بر اساس تاریخ انقضا

ثبت و تغییر قیمت فروش داروها طبق فاکتور خرید

کنترل سایت های بیمه جهت تغییر قیمت داروها

اجرای استانداردهای اعتباربخشی و خط مشی های مربوط به بخش مدیریت دارویی

تشکیل کمیته دارو و تجهیزات پزشکی و اجرای مصوبات آن

کنترل و رعایت شرایط نگهداری دارو ها از لحاظ دما و رطوبت و نور

تهیه آمار های درخواستی معاونت درمان و غذا و دارو

تنظیم برنامه کاری و تقسیم کاری پرسنل

کنترل و نظارت بر تاریخ انقضاء داروها و لوازم پزشکی

تهیه فهرست کمبودهای داروخانه و پیگیری نمودن آن

نظارت بر انطباق موجودی دارو و ملزومات پزشکی با بخش دارویی

هماهنگی با امور مالی بیمارستان و انبارگردانی پایان سال

بازرسی از بخش های بستری طبق چک لیست ها و ارسال گزارش به ریاست بیمارستان و طرح در کمیته

همکاری در ایجاد و ارتباط سالم و منظم با کلیه شرکتها

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲