بخش نوزادان

تعداد بازدید:۲۸۱۹

رئیس بخش: دکتر مهرداد میرزارحیمی

رشته تخصصی: فوق تخصص نوزادان

سمت علمی: استادیار

مسئول بخش: نصیبه غفارپور

تعداد تخت فعال: 30

تعداد کارکنان: 17

اعضای هیات علمی بخش: دکتر مهرداد میرزارحیمی

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰