برنامه توسعه فردی (Personal Development Plan) کارکنان مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

 • 0
 • نام و نام خانوادگي*
  1
 • كد ملي*
  2
 • محل خدمت*
  3
 • رشته تحصيلي*
  4
 • مقطع تحصيلي*
  5
 • پست سازماني*
  6
 • نوع استخدام*
  7
 • تاریخ*
  8
 • عناوین آموزشی مورد نیاز در زمینه شغلی :
  9
 • 10
 • اولویت اول*
  11
 • هدف از آموزش این دوره :*
  12
 • روش دستیابی به اهداف :*
  13
 • مدت زمان مورد نیاز :*
  14
 • 15
 • اولویت دوم*
  16
 • هدف از آموزش این دوره :*
  17
 • روش دستیابی به اهداف :*
  18
 • مدت زمان مورد نیاز :*
  19
 • 20
 • اولویت سوم*
  21
 • هدف از آموزش این دوره :*
  22
 • روش دستیابی به اهداف :*
  23
 • مدت زمان مورد نیاز :*
  24
 • 25
 • سایر نیازهای آموزشی بر حسب اولویت :
  26
 • 1*
  27
 • 2*
  28
 • 3*
  29
 • 30
 • عناوین آموزشی طبق نظر سازمان :
  31
 • احیای قلبی ریوی _ تجهیزات پزشکی _ احتیاطات استاندارد _ بهداشت محیط _ ایمنی و سلامت شغلی _ اطفا حریق _ آموزش مهارت های رفتاری و ارتباطی
  32