پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPS)

فرم پرسشنامه
 • 0
 • سن*
  1
 • جنس*
  2
 • شغل*
  3
 • مدرک تحصیلی*
  4
 • وضعیت استخدامی*
  5
 • واحد محل خدمت*
  6
 • پست سازمانی*
  7
 • سابقه کار در بیمارستان*
  8
 • سابقه کار در واحد فعلی*
  9
 • سابقه کلی کار در حرفه*
  10
 • نوع شیفت*
  11
 • 12
 • بعد تناوب گزارش دهی رخدادها
  13
 • وقتی اشتباهی رخ می دهد، ولی پیش از آنکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح می شود.چقدر این موارد گزارش می شود*هرگزبندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتهمیشه
  14
 • وقتی اشتباهی رخ می دهد، اما آن اشتباه به اندازه ای مهم نیست که بتواند به بیمار صدمه بزند. چقدر این موارد گزارش می شود*هرگزبندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتهمیشه
  15
 • وقتی اشتباهی رخ می دهد،که می تواند منجر به آسیب زدن بیمار شود، ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد. چقدر این موارد گزارش می شود*هرگزبندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتهمیشه
  16
 • بعد درک کلی از ایمنی بیمار
  17
 • تنها شانس و اقبال باعث می شود که اشتباهات جدی تر در اینجا اتفاق نیفتد.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  18
 • ایمنی بیمار هیچگاه برای انجام کارهای بیشتر فدا نمی شود.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  19
 • در این واحد مشکلات مربوط به ایمنی بیمار وجود دارد*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  20
 • سیستم ها و رویه های موجود در این واحد در جلوگیری از بروز خطا بخوبی عمل می کنند.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  21
 • بعد انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار
  22
 • سوپروایزر/مدیر این واحد هنگامیکه مشاهده می کند کاری بر طبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرده و از آنان تمجید می کند*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  23
 • سوپروایزر/مدیر این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه می کند.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  24
 • زمانیکه فشار کار زیاد می شود، سوپروایزر/مدیر از ما می خواهد که سریعتر کار کنیم، حتی اگر به معنی میانبر زدن (عدم انجام قسمتی از کار) باشد.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  25
 • سوپروایزر/مدیر این واحد از مشکلات مربوط به امنیت بیمار که به میزان زیاد رخ می دهد چشم پوشی می کند*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  26
 • بعد یادگیری سازمان
  27
 • کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام می دهند.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  28
 • در اینجا اشتباهات منجر به تغییرات مثبت می شود.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  29
 • پس از آنکه به منظور بهبود ایمنی بیمار تغییراتی ایجاد کردیم، اثربخشی تغییرات را مورد ارزیابی قرار می دهیم.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  30
 • بعد کار تیمی درون واحدهای سازمان
  31
 • کارکنان در این واحد از یکدیگر حمایت می کنند.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  32
 • زمانی که نیاز به انجام دادن کار زیاد درمدت کوتاهی هستیم، همگی به عنوان یک تیم دور هم جمع می شویم تا به کمک هم آن را انجام دهیم.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  33
 • در این واحد کارکنان با احترام با یکدیگر برخورد می کنند.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  34
 • زمانیکه یک قسمت در این واحد با کار زیادی روبرو می شود، سایر قسمت های واحد به کمکش می شتابند*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  35
 • بعد باز بودن مجاری ارتباطی
  36
 • کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد مشکل کند، آزادانه و با صراحت لب به سخن می گشایند.*هرگزبندرتگاهیبیشترهمیشه
  37
 • کارکنان می توانند آزادانه اقدامات و تصمیمات مسئولین بیمارستان را مورد پرسش قرار دهند.*هرگزبندرتگاهیبیشترهمیشه
  38
 • کارکنان زمانیکه احساس می کند، اقدامی می تواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد، از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند.*هرگزبندرتگاهیبیشترهمیشه
  39
 • بعد ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاها
  40
 • به ما درباره تغییراتی که بر اساس گزارش های حوادث ناخواسته صورت می پذیرد، بازخورد داده می شود.*هرگزبندرتگاهی اوفاتبیشتر اوقاتهمیشه
  41
 • ما از خطاهایی که در این واحد اتفاق می افتد، مطلعیم.*هرگزبندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتهمیشه
  42
 • در این واحد، ما در رابطه با راه های مقابله با وقوع مجدد خطا به بحث می نشینیم.*هرگزبندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتهمیشه
  43
 • بعد پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویداد خطا
  44
 • کارکنان احساس می کنند اشتباهاتشان باعث می شود که در مورد آن ها طرز فکر تغییر کرده و به گونه ای دیگر به آنها نگریسته شود.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  45
 • وقتی حادثه ای گزارش می شود، احساس می شود که بیش تر درمورد شخص نوشته می شود تا خود مسئله.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  46
 • کارکنان نگران این هستند که اشتباهاتشان در پرونده شغلی آنها ثبت شود.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  47
 • بعد مسائل مربوط به کارکنان
  48
 • تعداد کارکنان برای انجام کار کافی می باشد.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  49
 • کارکنان در این واحد ساعت های طولانی کار می کنند (بیش از زمان ایده آل کار پرسنل برای مراقبت از بیمار).*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  50
 • ما از کارکنان موقت بیش از حد استاندارد (ایده آل برای مراقبت از بیمار) استفاده می کنیم.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  51
 • ما در وضعیت بحرانی کار می کنیم، یعنی سعی می کنیم حجم زیادی از کار را با سرعت بسیار زیاد انجام دهیم.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  52
 • بعد حمایت مدیریت از ایمنی بیمار
  53
 • مدیریت بیمارستان جو کاری را بوجود آورده که ایمنی بیمار را ارتقا می بخشد.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  54
 • اقدامات مدیریت بیمارستان نشان می دهد، مسئله ایمنی بیمار در بیمارستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و جزء اولویت هاست.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  55
 • به نظر می رسد که مدیریت بیمارستان فقط پس از رخ دادن یک حادثه ناخواسته به مسئله ایمنی بیمار علاقمند شده و توجه نشان می دهد.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  56
 • بعد کار تیمی مابین واحدهای سازمانی
  57
 • واحدهای بیمارستانی با یکدیگر به خوبی هماهنگ نیستند.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  58
 • همکاری خوبی بین واحدهایی که نیاز به کار با یکدیگر دارند وجود دارد.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  59
 • کار کردن با کارکنان سایر بخش های بیمارستان برایمان ناخوشایند است.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  60
 • واحدهای بیمارستانی به منظور فراهم کردن بهترین مراقبت برای بیمار به خوبی با یکدیگر کار می کنند.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  61
 • بعد تبادل و انتقال اطلاعات
  62
 • درهنگام جابجایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی از چیزها از قلم بیفتد.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  63
 • اطلاعات مهم در مورد مراقبت از بیمار اغلب به هنگام تغییر شیفت از دست می رود (گم می شود).*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  64
 • اغلب در مبادله اطلاعات ما بین بخش های بیمارستانی مشکل بوجود می آید.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  65
 • تغییر شیفت کارکنان در این بیمارستان برای بیماران ایجاد مشکل می کند.*کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  66
 • 67
 • به طور کلی چه نمره ای را برای ایمنی بیمار در واحد خود در نظر می گیرید؟*
  عالی
  بسیار خوب
  قابل قبول
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  68
 • 69
 • در ماه گذشته چند مورد گزارش دهی خطا داشته اید؟*
  صفر مورد
  1-2 مورد
  3-5 مورد
  6-10 مورد
  11-20 مورد
  بیشتر از 21 مورد
  70