سامانه ثبت شکایات مرکز

فرم اعلام پیشنهادات و شكایات مراجعین و بیماران
 • 0
 • نام بيمار*
  1
 • نام خانوادگي بيمار*
  2
 • علت مراجعه*
  3
 • نام بخش/واحد مورد شكايت*
  4
 • 5
 • نام تكميل كننده فرم*
  6
 • نسبت با بيمار*
  7
 • تلفن همراه*
  8
 • تلفن ثابت*
  9
 • ایمیل*
  10
 • آدرس*
  11
 • 12
 • طرح موضوع/متن شكايت*
  13
 • اسكن مدارك بستري*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   14