فرم پیشنهادات ارباب رجوع

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی بیمار*
  1
 • شماره پرونده*
  2
 • تاریخ بستری بیمار*
  3
 • تاریخ ارائه شکایت*
  4
 • نوع شکایت
  5
 • نوع شکایت*یک یا چند مورد انتخاب شود
  برخورد نامناسب
  کیفیت ارائه مراقبتها
  مدت اقامت در اورژانس
  هزینه ها
  6
 • سایر موارد*توضیحات بیشتر قید شود
  7
 • موضوع شکایت*
  8
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  9
 • نام ونام خانوادگی شکایت کننده*
  10
 • شماره تلفن*
  11